Podmínky ochrany osobních údajů

[ffb_section_0 unique_id=“2hehifqk“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D“][ffb_column_1 unique_id=“2hehifql“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“2hehiift“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Zásady zpracování osobních údajů v PowerHUB

(dále jen „Zásady“)

1. Úvodní informace

(1) E-Accelerator, z.ú. se sídlem na adrese Náměstí Kinských 6, 150 00 Praha 5, IČO: 05928541  (dále jen „PowerHUB“) při poskytování služeb zpracovává osobní údaje klientů a dalších osob, tedy fyzických osob, které s PowerHUB uzavřely smlouvu o poskytnutí služeb či smlouvu o koupi zboží či smlouvu poskytnutí financování nebo poskytnutí investice (dále jen „Smlouva“) nebo s PowerHUB vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen „Klienti“), jakožto i osob, které mohou být potencionálními klienty PowerHUB, stejně tak i osob, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu klientovi (manželka, ručitel, spolubydlící, majitel nemovitosti apod.), nebo pouze návštěvníků internetových stránek www.powerhub.cz či www.baselight.info (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

(2) PowerHUB zpracovává osobní údaje Subjektů údajů především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími navazujícími či prováděcími předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud PowerhUB zpracovává rodné číslo nebo vyžaduje-li souhlas se zpracováním rodného čísla, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu Klienta či jiných Subjektů údajů, ledaže jde o zpracování, ke kterému právní předpisy souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu (typicky plnění smlouvy se PowerHUB, plnění právní povinnosti, zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu apod.).

(3) Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Klient či jiný Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

– při uzavírání Smlouvy s PowerHUB prostřednictvím obchodníka spolupracujícího s PowerHUB prostřednictvím dokumentu označeného jako „Základní údaje“;
– při uzavírání Smlouvy se PowerHUB online prostřednictvím e-shopu dostupného skrze www.baselight.info;
– při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
– při žádosti o předschválení; nebo
– při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.baselight.info nebo www.powerhub.cz.

(4) Podle žádného obecně závazného právního předpisu není Klient či jiný Subjekt údajů povinen poskytnout PowerHUB své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Subjekt údajů nemusí udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje PowerHUB, činí tak zcela dobrovolně. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním PowerHUB neposkytne, může to mít za následek, že PowerHUB nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout služby, produkty či financování, a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak. Neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít případné další následky, které jsou Subjektu údajů připomínány při obstarávání jeho jednotlivých souhlasů.

(5) Poskytne-li Subjekt údajů PowerHUB v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů PowerHUB a s jejich následným zpracováním PowerHUB pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu PowerHUB je Subjekt údajů, který poskytl PowerHUB osobní údaje třetích osob, povinen doložit PowerHUB získání souhlasu od těchto třetích osob.

2. Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu

(1) Pouze se souhlasem Klienta nebo Subjektu údajů může PowerHUB zpracovávat osobní údaje a veškeré další informace týkající se Subjektu údajů, které tento Subjekt údajů sdělil nebo sdělí PowerHUB, nebo které byly PowerHUB oprávněně získány od třetích osob či které PowerHUB získala ze své vlastní činnosti za účely uvedenými v tomto článku 2. těchto Zásad.

(2) PowerHUB sbírá souhlasy Subjektů údajů proto, aby mohl výše uvedené osobní údaje a další informace Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení PowerHUB včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou (poradenské služby, služby související s poskytnutím investice, pojištění, servisní služby, asistenční služby atd.);
Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se PowerHUB (dále jen „Propojené osoby“).

Se všemi marketingovými aktivitami PowerHUB uvedenými pod tímto písmenem a) i pod písmenem b) níže souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se PowerHUB včetně analýzy služeb a produktů, které PowerHUB Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby PowerHUB mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat.
Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Klienta či jiného Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy; i v případě neudělení tohoto souhlasu je PowerHUB oprávněn zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační PowerHUB, ve znění pozdějších předpisů, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.

b) nabízení služeb třetích stran, s čímž souvisí možné předání osobních údajů Klientů třetím stranám, pro které PowerHUB vystupuje jako oprávněný zástupce pro území České Republiky či jiné země EU, z důvodu výběru produktu či služby nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech třetích stran, se kterými spolupracuje PowerHUB je dostupný na vyžádání).
Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.

c) zpracování rodného čísla za účelem (i) zajištění jednoznačné identifikace Subjektu údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací či jiného registru dlužníků nebo poskytovatelů služeb (dále jen „NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemného informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o bonitě Subjektu údajů, jeho důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity Subjektu údajů, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.
Udělení tohoto souhlasu se zpracováním rodného čísla Subjektu údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, svůj dříve udělený souhlas se zpracováním může Subjekt údajů kdykoliv odvolat a neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které PowerHUB Subjektům údajů může poskytnout.
Bližší informace o registrech NRKI a BRKI jsou uvedeny níže v článku 7 těchto Zásad, kde tyto registry budou ze strany PowerHUB využívány zejména při poskytování služeb souvisejících s poskytováním financování a zajištění, popř. pokud dojde k poskytnutí produktů PowerHUB bez předchozí úhrady.

3. Doba, na kterou se uděluje souhlas

(1) Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v předchozích bodech 2.(2).a) a 2.(2).b) těchto Zásad se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a PowerHUB bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 5 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

(2) Souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad se uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a PowerHUB bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního závazku založeného Smlouvou a na dobu dalších 5 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

4. Informace o zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu než je souhlas

(1) PowerHUB může i bez souhlasu Klienta či jiných Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Klienta či jiného Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly PowerHUB ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly PowerHUB v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob či které PowerHUB získala z vlastní činnosti, a to za účelem:

a) jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
b) jednání a vyřízení žádosti Klienta o poskytnutí financování;
c) posouzení, zda s Klientem vstoupit do jednání o smluvním vztahu, zejména za účelem získání informací o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení Klientovy žádosti; s tímto souvisí i vedení seznamu rizikových osob PowerHUB;
d) odesílání údajů včetně rodného čísla do České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“) za účelem prověření bezeškodného průběhu;
e) plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou;
f) jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb;
g) uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;
h) plnění povinností, které PowerHUB stanoví obecně závazné právní předpisy (např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, daňové a účetní předpisy apod.).

(2) Pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, může PowerHUB pořizovat fotokopie dokladů totožnosti Klienta (se souhlasem Klienta) a evidovat Klientovo rodné číslo.

(3) PowerHUB může využívat rodné číslo Klienta také za účelem Klientovy jedinečné identifikace především v rámci vyhledávání v databázích pro posuzování Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, vyhledávání v databázi ČKP pro případné ověření bezškodného průběhu, či za účelem ověřování a přihlašování pohledávek v rámci potenciálního řízení o insolvenci. V rámci komunikace se PowerHUB provádí PowerHUB Klientovu jednoznačnou identifikaci především prostřednictvím jedinečných identifikátorů, jako jsou číslo smlouvy, číslo klienta nebo IČO; v případě Klientova zájmu však PowerHUB může provést Klientovu jedinečnou identifikaci za pomocí Klientova rodného čísla, jehož sdělením zaměstnanci PowerHUB Klient uděluje PowerHUB souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla pro konkrétní případ.

(4) Osobní údaje Klienta zpracovávané PowerHUB bez potřeby získávat Klientův souhlas na základě jiného právního důvodu dle písmen a) až g) odstavce 4.(1) těchto Zásad bude PowerHUB uchovávat po dobu 1 roku od jejich získání, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Klientem a PowerHUB dojde k uzavření Smlouvy, budou Klientovy osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 11 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud Klientovy závazky byly splněny před zánikem Smlouvy.

(5) Osobní údaje, které PowerHUB zpracovává za účelem plnění povinností ze Smlouvy, budou uchovány a zpracovány po dobu trvání Smlouvy.

(6) Osobní údaje, které PowerHUB zpracovává za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů, budou uchovávány minimálně po dobu stanovenou v těchto právních předpisech.

(7) Osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči PowerHUB, budou uvedeny v seznamu rizikových osob dle písm. c) odstavce 4.(1) těchto Zásad, kde mohou být vedeny až po dobu 16 let po odepsání pohledávky.

5. Komunikace související s průběhem Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

(1) Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla PowerHUB Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se PowerHUB s Klientem PowerHUB komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi PowerHUB poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. PowerHUB tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat PowerHUB a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude PowerHUB nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy.

(2) V případě telefonické komunikace se PowerHUB může být takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Klienta (či jiného volajícího jakožto Subjektu údajů) souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být PowerHUB uchována po dobu až 5 let. Současně Klient souhlasí, že nahraný hovor bude využit ke kontrole a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem PowerHUB. O této skutečnosti bude Subjekt údajů při komunikaci s call centrem PowerHUB vždy poučen na začátku telefonátu, stejně jako o možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáváním obsahu telefonického rozhovoru.

6. Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami

(1) PowerHUB může i bez Klientova souhlasu zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik PowerHUB plynoucích ze Smlouvy. PowerHUB může za tímto účelem rovněž uskutečňovat dotazy na majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob – jedná se zejména o veřejné rejstříky jako je Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí a Administrativní registr ekonomických subjektů. Výsledná zjištění může PowerHUB používat pro ověření Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, popřípadě na základě zjištěných informací může PowerHUB ověřovat správnost Klientem poskytnutých údajů.

(2) Za účelem uvedeným v předchozím odstavci může PowerHUB také získávat, dále zpracovávat a porovnávat Klientovy osobní údaje s databázemi třetích osob. Údaje o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klienta za účelem posuzování rizik vyplývajících pro PowerHUB získává PowerHUB od třetích stran.

7. Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací a registry zájmového sdružení právnických osob SOLUS

(1) V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu PowerHUB na poskytování úvěrových produktů souvisejících s investicí PowerHUB pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy PowerHUB zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, může PowerHUB využívat Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

(2) V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

(3) V souvislosti s možnou účastí PowerHUB na NRKI PowerHUB zpracovává o svých klientech, do NRKI může poskytovat a z NRKI může získávat tyto osobní údaje Klientů:

– identifikační osobní údaje;
– údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a PowerHUB došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
– údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta a o plnění těchto závazků ze strany Klienta;
– údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta;
– údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky;
– údaje vypovídající o bonitě Klienta, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které Klient PowerHUB sdělil, nebo které si o Klientovi PowerHUB získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

(4) Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací (BRKI), který provozuje CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Klientem a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

(5) Právním základem pro zpracování osobních údajů Klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících Klienty či majitele Klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby (viz souhlas dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad). Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, Klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících Klienty (právnické osoby) či majitelů Klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby (viz souhlas dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad).

(6) Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) (dále jen „Informační memorandum“), které můžete kdykoliv dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz).

(7) PowerHUB za níže uvedenými účely může předávat osobní údaje Klienta k dalšímu zpracování také zájmového sdružení právnických osob SOLUS, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr sdružení SOLUS (dále jen „Registry SOLUS“).

(8) Účelem zpracování osobních údajů Klienta a jejich zpřístupňování třetím stranám dle předchozích odstavců (1) až (7) tohoto bodu 7 je:

a) vytvoření souborů informací v rámci NRKI, BRKI a Registrů SOLUS vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (těmito informacemi se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.),
b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů ze strany oprávněných uživatelů registrů.

(9) Oprávnění uživatelé příslušných registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) jsou uvedeni Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací a/nebo na webových stránkách www.solus.cz.

(10) V souladu s § 20z odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je PowerHUB a SOLUS při výměně informací a při zpracování dat v Registrech SOLUS oprávněna používat rodné číslo spotřebitele, pokud ho PowerHUB oprávněně získala.

(11) Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu a Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen „Poučení o registrech SOLUS“).

(12) V případě uzavření Smlouvy Klient stvrzuje, že se se seznámil s Informačním memorandem a s Poučením o registrech SOLUS, která obsahují i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti jejich klientů. Dále také Klient stvrzuje, že před podpisem Smlouvy byl informován, že aktuální znění Informačního memoranda může kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz), že Poučení o registrech SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS (www.solus.cz).

8. Způsob zpracování osobních údajů

(1) Osobní údaje Klienta či jiných Subjektů údajů budou PowerHUB zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a PowerHUB tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem. Identifikační a jiné osobní údaje klienta či jiných Subjektů údajů budou vedeny v informačních systémech PowerHUB společně s veškerými údaji a informacemi o osobě Klienta či jiného Subjektu údajů, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které PowerHUB Klient či jiný Subjekt údajů poskytne, nebo které PowerHUB získá od třetích osob nebo z vlastní činnosti.

(2) PowerHUB může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především v rámci propojených osob, či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

(3) Při jednání o uzavření Smlouvy se PowerHUB mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro PowerHUB zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě PowerHUB a jiní zprostředkovatelé, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů PowerHUB. Také za účinnosti Smlouvy mohou některé činnosti pro PowerHUB vykonávat třetí osoby (jako např. banky, pojišťovny, poskytovatelé poradenských služeb, kterým mohou být v souladu s těmito Zásadami poskytnuty osobní údaje Klienta). Kompletní a aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů spolupracujících se PowerHUB je dostupný na vyžádání.

9. Předání osobních údajů

(1) S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

10. Práva subjektů údajů

(1) Klient má právo požadovat od PowerHUB informace, zda a v jakém rozsahu jsou Klientovy osobní údaje zpracovány. Dále má Klient v souladu s Nařízením právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. Kontaktní údaje

(1) PowerHUB lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.powerhub.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
e-mailová adresa: privacy@powerhub.cz
poštovní adresa: Náměstí Kinských 6, 150 00 Praha 5

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů PowerHUB je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
e-mailová adresa: privacyofficer@powerhub.cz
poštovní adresa: zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Náměstí Kinských 6, 150 00 Praha 55

12. Účinnost těchto Zásad

(1) Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 30.6. 2018.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]