Poučení

Zájemce o předmětný produkt musí být schopen identifikovat konkrétní nabídku v případě, kdy se tento zájemce na její obsah bude chtít v budoucnu odkazovat, resp. bude-li chíét na základě této nabídky uzavřít smlouvu o koupi produktu či poskytnutí služby. Za tímto účelem může zájemce vyplnit/sdělit PowerHUB své jméno a příjmení, název organizace, poštovní adresu, emailovou adresu, kontaktní telefonní číslo či další údaje a v budoucnu se identifikovat prostřednictvím těchto údajů (včetně např. data vytvoření nabídky či jiného dodatečného údaje).

Zájemce však není povinen poskytovat obchodníkovi své jméno a příjmení a v takovém případě identifikuje konkrétní nabídku jiným způsobem, např. předložením kopie nabídky nebo sdělením čísla nabídky.

Za účelem poskytnutí přesnějších podmínek poskytnutí Produktu, příslušenství či souvisejících služeb ze strany PowerHUB, může zájemce sdělit obchodníkovi své rodné číslo či veškeré detailní informace ohledně právnické osoby (IČ, výkazy za poslední 2 účetní období), na jehož základě dojde k ověření řádného plnění závazků zájemce a jeho bezdlužnosti v příslušných registrech. Zájemce není povinen sdělovat PowerHUB své rodné číslo či detailní informace ohledně organizace, kterou zastupuje, nicméně učiní-li tak, uděluje současně PowerHUB a jeho pověřeným zástupcům souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla a jeho předání příslušnému provozovateli veřejných registrů týkajících se bezdlužnosti za účelem ověření stavu závazků a pohledávek Zájemce.

V případě, že Zájemce, který je fyzickou osobou poskytne PowerHUB své osobní údaje (především jméno a příjmení, rodné číslo), může PowerHUB či jeho obchodník nebo jiná zplnomocněná osoba zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje zájemce za účelem ztotožnění nabídky s konkrétním zájemcem a ověření závazků a bezdlužnosti Zájemce skrze veřejné registry a zpracovatele těchto informací, a to nejdéle po dobu 1 roku po uplynutí garantované platnosti nabídky či v případě uzavření smlouvy se zájemcem, pak po dobu 5 let po skončení příslušného smluvního vztahu.

Bližší informace o tom, jak PowerHUB zpracovává osobní údaje, je možné zjistit na internetových stránkách www.baselight.info/privacy či www.powerhub.cz/privacy.